Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt Taxatiebureau Oolders, kantoorhoudende te Oude Zeegserweg 8,
9471 PV Zuidlaren, aangeduid als ‘opdrachtnemer'.

1.2 In deze voorwaarden wordt met 'ondernemers' bedoeld: Natuurlijke personen handelend in de normale uitoefening van hun beroep of bedrijf; privaatrechtelijke rechtspersonen, publiekrechtelijke rechtspersonen, doelvermogens (waaronder trusts) en personenvennootschappen (maatschappen, commanditaire vennootschappen of vennootschappen onder firma).

1.3 In deze voorwaarden wordt met 'cliënt' aangeduid: Ondernemers of andere personen (consumenten) die als (toekomstig) koper, opdrachtgever, etc. in onderhandeling treden en/of overeenkomsten aangaan met opdrachtnemer met betrekking tot door opdrachtnemer te verrichten diensten en/of te leveren goederen, ook indien meerdere (rechts)personen gezamenlijk optreden.

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer en op alle overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle, op zodanige overeenkomst voortbouwende, volgende rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en cliënt, tenzij door opdrachtnemer uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.5 Toepasselijkheid van eigen voorwaarden van cliënt, of van andere voorwaarden, wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk afgewezen.

1.6 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden binden opdrachtnemer slechts indien en voor zover dit door opdrachtnemer schriftelijk met zoveel woorden is bevestigd.

1.7 Indien enige bepaling in de tussen opdrachtnemer en cliënt gesloten overeenkomst rechtsgeldigheid zou ontberen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om daarvoor in de plaats te stellen een voor cliënt niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige of vernietigbare zo dicht mogelijk benadert, gelet op de aard en overige inhoud van de overeenkomst, de wederzijdse kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval.

Artikel 2: Aanbiedingen, geheimhouding, auteursrechten en industriële eigendom

2.1 Elk aanbod, elke offerte, inclusief eventueel bijbehorende omschrijvingen en andere gegevens, is vrijblijvend, tenzij, voor zover door opdrachtnemer schriftelijk met zoveel woorden anders is vermeld. Alleen indien het laatste het geval is, is een aanbod of offerte bindend.

2.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden is gedaan, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.3 Elk aanbod bevat alle informatie die relevant is voor het bepalen van de rechten en plichten van cliënt bij het sluiten van een overeenkomst met opdrachtnemer.

2.4 De door cliënt overgelegde beschrijvingen en andere gegevens ten behoeve van het uitbrengen van een aanbod of offerte aan cliënt, worden door opdrachtnemer beschouwd als richtlijnen bij de overeenkomst. In een offerte afgebeeld materiaal en/of toepassingsvoorbeelden maken geen deel uit van de overeenkomst.

2.5 Elk aanbod of offerte van opdrachtnemer is gebaseerd op levering of dienstverlening onder normale omstandigheden.

2.6 Alle door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen e.d., software, films en andere beeld-, geluids-, en informatiedragers, zijn onderworpen aan de rechten van intellectuele en industriële eigendom van opdrachtnemer, dan wel aan die van haar leveranciers, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden bij eerste levering of dienstverlening berekend.

2.7 De onder 2.6 genoemde gegevens(dragers) mogen, met inbegrip van de daarop rustende en niet-exclusieve intellectuele en industriële eigendomsrechten, niet worden overgedragen aan derden en mogen uitsluitend door cliënt worden gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Een gebruiksrecht op de in 2.6 genoemde gegevens(dragers) kan slechts toegekend worden tegen een door opdrachtnemer te bepalen bijzondere vergoeding.

2.8 Cliënt staat ervoor in dat geen gegevens betreffende de door opdrachtnemer gebezigde werkwijze en/of instructiemateriaal dan wel alle andere door opdrachtnemer verstrekte informatie aan derden worden getoond of bekend gemaakt.

Artikel 3: Tot stand komen van de overeenkomst

3.1 Een door opdrachtnemer gedaan bindend aanbod leidt slechts tot een overeenkomst indien het tijdig en integraal schriftelijk is aanvaard, bij gebreke waarvan geen overeenkomst tot stand komt.

3.2 Tijdige aanvaarding zoals bedoeld onder artikel 3.1 betekent dat de aanvaarding binnen de in het aanbod of offerte uitgedrukte termijn, en bij gebreke daarvan binnen 8 dagen na datum van het aanbod of het uitbrengen van de offerte, opdrachtnemer moet hebben bereikt.

3.3 De overeenkomst komt tot stand conform het aanbod of de offerte van opdrachtnemer. Afwijkingen op ondergeschikte punten in de aanvaarding door cliënt worden als niet vermeld beschouwd.

3.4 Ingeval van een vrijblijvend aanbod en in alle andere gevallen, bindt een aanvaarding door cliënt opdrachtnemer pas nadat dit, voor zover, schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd, dan wel nadat, voor zover, opdrachtnemer met de uitvoering daarvan een aanvang heeft gemaakt.

3.5 Heeft in het onder 3.4 genoemde geval de bevestiging niet plaatsgevonden binnen 14 dagen nadat de opdracht of de bevestiging daarvan opdrachtnemer heeft bereikt en is evenmin door opdrachtnemer binnen die termijn met de uitvoering van de opdracht begonnen, dan is geen overeenkomst tot stand gekomen.

3.6 De bevestiging als bedoeld onder 3.4 wordt geacht juist te zijn, tenzij per omgaande na de verzending schriftelijke bezwaren daartegen zijn ontvangen en opdrachtnemer hebben bereikt. In dat geval is geen overeenkomst tot stand gekomen.

3.7 Opdrachtnemer heeft het recht te volstaan met mondelinge aanvaarding van een opdracht. De bestaande inhoud van de overeenkomst wordt in dat geval volgens de regels van het Nederlandse bewijsrecht vastgesteld.

3.8 Het ontbreken van een schriftelijke opdrachtbevestiging laat aanspraken van opdrachtnemer op betaling onverlet.

3.9 Indien een aanbod langs de elektronische weg wordt aanvaard, bevestigt opdrachtnemer langs de elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de bevestiging niet heeft plaatsgevonden is cliënt gerechtigd de overeenkomst onverwijld te ontbinden.

3.10 Indien een overeenkomst langs de elektronische weg tot stand komt treft opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en garandeert opdrachtnemer een veilige webomgeving. Voor elektronische betalingen neemt opdrachtnemer passende veiligheidsmaatregelen.

Artikel 4: Taxatie

4.1 Indien namens opdrachtnemer een lid van de Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken, gevestigd te Amsterdam, een overeenkomst uitvoert, in het bijzonder een RegisterTaxateur in roerende zaken te rekenen tot het vakgebied op welk hij volgens de erkenningsregeling is geregistreerd, is die overeenkomst onderworpen aan de bepalingen van dit artikel, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

4.2 Tenzij anders is overeengekomen wordt een overeenkomst strekkende tot taxatie aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt met de taxatie van het voorwerp (de roerende zaak, niet registergoed) en het uitbrengen van het schriftelijke rapport.

4.3 Indien een natuurlijk persoon die niet handelt in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst sluit waarbij, in het kader van een door opdrachtnemer gebezigd systeem voor dienstverlening op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, geldt onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde het volgende:
a. Gedurende 7 werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst
tot stand komt, is cliënt bevoegd de overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze ontbinding dient schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden.
b. Deze bevoegdheid tot ontbinding komt cliënt niet toe indien opdrachtnemer met instemming van cliënt een aanvang gemaakt heeft met de uitvoering van de overeenkomst voordat de hiervoor in onderdeel a genoemde termijn is verstreken.
c. De toepassing van artikel 46f lid 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Afdeling 9 van titel 1 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

4.4 Kosten die geen deel uitmaken van het honorarium maar die verband houden met de uitvoering van een opdracht worden aan cliënt in rekening gebracht, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten, te vermeerderen met btw.

4.5 Tenzij anders is overeengekomen brengt de RegisterTaxateur zijn bevindingen uit in een schriftelijk rapport. Het rapport bevat de naam van cliënt een zodanige beschrijving van het getaxeerde dat het is te identificeren, de beoordeling/vaststelling van de waarde, het gehanteerde waardebegrip, het doel van de taxatie, de datum waarop deze is verricht en, indien noodzakelijk, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden.

4.6 Taxatie wordt uitsluitend gedaan voor cliënt. Alleen cliënt kan daaraan rechten ontlenen. Derden kunnen aan de taxatie ten behoeve van cliënt geen rechten ontlenen.

4.7 Indien taxatie wordt uitgevoerd door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk ten behoeve van het bepalen van de omvang van belastingheffingen, leges en andere van overheidswege door cliënt verschuldigde heffingen, staat opdrachtnemer in verband met het in artikel 6.2 bepaalde en onverminderd het in artikel 10 bepaalde nimmer in voor de definitief vast te stellen omvang van de genoemde heffingen en leges.

Artikel 5: Prijs, honorarium

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle prijsopgaven en honoraria afspraken onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen.

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de aangeboden en overeengekomen prijzen en honoraria: a. gebaseerd op de tijdens de datum van het aanbod geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale lasten en overheidslasten, assurantiepremies en andere kosten;
b. exclusief btw voor ondernemers, inclusief btw voor anderen, andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen, andere belastingen, heffingen en rechten;
c. exclusief de kosten van tol en verzekering;
d. vermeld in euro's, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;

5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te allen tijde, ook na totstandkoming van de overeenkomst, de prijzen en honoraria aan te passen in verband met wijzigingen in één of meer factoren die op deze prijzen van invloed zijn. Als peildatum voor de gehanteerde prijzen geldt de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen c.q. waarop door opdrachtnemer een bindend aanbod is gedaan of aanvaard.

5.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5.5 Indien cliënt geen ondernemer is komt aan cliënt het recht toe de overeenkomst met opdrachtnemer te ontbinden in het geval de prijs voor het verrichten van de overeengekomen diensten binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst ingevolge artikel 5.3 in het geval sprake is van substantiële prijswijzigingen (meer dan 10%).

Artikel 6: Uitvoering

6.1 Deelleveringen, gedeeltelijke dienstverrichting en daarmee overeenkomende deelfacturen ter uitvoering van een overeenkomst door opdrachtnemer is toegestaan, tenzij deelleveringen gedeeltelijke dienstverlening en/of deelfacturen voor cliënt of opdrachtnemer in redelijkheid niet aanvaardbaar zijn. Sluit de aard van de te verrichten dienst gedeeltelijke verrichtingen uit, dan is het in gedeelten verrichten van diensten niet toegestaan. Is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren, dan is opdrachtnemer gerechtigd het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd, met welke goedkeuring opdrachtnemer gekweten wordt voor elke goedgekeurde fase.

6.2 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtnemer zal zich daarnaast harerzijds naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

6.3 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien een overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is opdrachtnemer steeds gerechtigd na overleg met cliënt deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

6.4 Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer te kennen geeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat cliënt de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

6.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van cliënt, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Cliënt aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6.6 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen de organisatie van opdrachtnemer bevoegde persoon en cliënt akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van opdrachtnemer op en is voor cliënt geen grond om de overeenkomst te ontbinden of te annuleren.

6.7 Zonder daarmee in gebreke te komen kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te leveren diensten.

Artikel 7: Termijn van Uitvoering

7.1 Termijnen voor uitvoering van dienstverlening door opdrachtnemer worden bij wijze van benadering overeengekomen. De opgegeven termijnen zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor bepaling van de overeengekomen levertijd is uitsluitend de schriftelijke orderbevestiging van opdrachtnemer beslissend. Opdrachtnemer dient een redelijke termijn te worden geboden om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

7.2 Overschrijding van de termijnen verplicht opdrachtnemer niet tot enige schadevergoeding. Cliënt kan opdrachtnemer na herhaalde overschrijding van de termijn schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van laatste (redelijke) termijn van levering/uitvoering. Deze termijn is in ieder geval niet korter dan 3 weken. Hierna heeft cliënt het recht om de overeenkomst ontbonden te verklaren, na ingebrekestelling met aanmaning, tenzij opdrachtnemer in een situatie van overmacht verkeert.

7.3 Indien cliënt aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of aan een van hem te verlangen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst niet voldoet, wordt, onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, de termijn van levering verlengd met de duur van de vertraging die daardoor ontstaat.

Artikel 8: Overmacht

8.1 De overeengekomen termijnen voor uitvoering van diensten worden verlengd met de periode gedurende welke opdrachtnemer door overmacht, direct of indirect, is verhinderd aan diens verplichtingen te voldoen. Met verhinderd wordt gelijkgesteld: In ernstige mate bemoeilijkt, bijvoorbeeld door ziekte.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze door cliënt niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen: Oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van water en/of energie in het bedrijf van opdrachtnemer.

8.3 Onder overmacht wordt mede verstaan de onder 8.2 vermelde omstandigheden in het bedrijf van derden van wie opdrachtnemer de noodzakelijke diensten, materialen e.d. geheel of gedeeltelijk betrekt.

8.4 Onder overmacht wordt mede verstaan alle overige van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheden, behoudens opzet of grove schuld van het bestuur van de vennootschap van opdrachtnemer en van degenen die aan de zijde van opdrachtnemer met de leiding over de uitvoering van de overeenkomst zijn belast.

8.5 Indien de periode van overmacht 3 maanden heeft geduurd, of met zekerheid zal duren, hebben beide partijen het recht (de rest van) de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dit leidt niet tot schadeplichtigheid over en weer.

8.6 In geval van de onder 8.5 omschreven situatie zullen eventueel vooruit ontvangen betalingen door opdrachtnemer worden teruggestort, met dien verstande dat hetgeen door opdrachtnemer reeds is gepresteerd, door cliënt zal worden betaald c.q. met hem zal worden verrekend naar rato van de overeengekomen factuurwaarden.

Artikel 9: Betaling , verzuim en zekerheid

9.1 Betaling dient netto contant na het verrichten van de diensten of een gedeelte daarvan te geschieden, zonder enige aftrek of verrekening, of middels storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening, binnen 8 dagen na factuurdatum. In het laatste geval is de op de bankafschriften van de begunstigde aangegeven valutadag bepalend en wordt daarom als betaaldag aangemerkt.

9.2 Alle betalingen als bedoeld onder 9.1 dienen plaats te vinden in Nederland, in euro's en zonder recht op opschorting en verrekening. Ook wanneer cliënt tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

9.3 De facturering en betaling van de in artikel 5.3 bedoelde prijsverhogingen, alsmede de in artikel 8 bedoelde kosten, geschiedt zoveel als mogelijk overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

9.4 Iedere betaling van cliënt strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de door opdrachtnemer gemaakte incassokosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

9.5 Indien opdrachtnemer in verband met betalingen enig waardepapier aanvaardt, dan geldt dat waardepapier slechts als zekerheid en heeft de betaling pas plaatsgevonden op het moment dat het verschuldigde bedrag op de onder 9.1 bedoelde bankrekening is bijgeschreven c.q. contant door opdrachtnemer is ontvangen. De kosten voor het contant maken of het bijschrijven komen voor rekening van cliënt.

9.6 Cliënt is van rechtswege in verzuim, in de gevallen dat cliënt:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, verzoekt om surseance van betaling, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, zijn vermogen onder bewind wordt gesteld of in een andere omstandigheid verkeert die ertoe leidt dat hij niet meer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
c. enige, uit kracht van de wet of een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel tot een wijziging van de (statutaire) doelstelling van zijn bedrijf.

9.7 Ingeval van verzuim van cliënt, zoals omschreven in 9.6, zijn alle vorderingen van opdrachtnemer op cliënt direct opeisbaar en is daarover de wettelijke rente verschuldigd vermeerderd met 3 procent vanaf het moment waarop het verzuim intreedt of de eerdere vervaldag. Cliënt dient daarbij tevens aan opdrachtnemer te voldoen de buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer ter zake aan derden verschuldigd wordt conform de naar geldende regels opgestelde declaraties alsmede wegens door opdrachtnemer gemaakte interne kosten, welke interne kosten forfaitair vastgesteld worden op 15 procent van het totaal van de vorderingen met een minimum van € 250, één en ander onverminderd de aanspraken van opdrachtnemer op eventuele gerechtelijke (proces)kosten.

9.8 Onverminderd het bepaalde in 9.7 heeft opdrachtnemer in geval van verzuim van cliënt het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen voor een periode van ten hoogste 3 maanden op te schorten en de lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer.

9.9 Gedurende de periode van opschorting heeft opdrachtnemer het recht, en aan het einde daarvan de verplichting, te kiezen voor verdere uitvoering ,of gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding, van de overeenkomsten waarvoor de prestaties zijn opgeschort.

9.10 Bij gerede twijfel ten aanzien van de kredietwaardigheid van cliënt, heeft opdrachtnemer het recht (meerdere) zekerheid voor de betaling van het door cliënt verschuldigde te verlangen. Cliënt zal met name zijn medewerking verlenen aan de vestiging van een (stil) pandrecht op aan hem in eigendom toebehorende goederen. Zekerheidstelling kan overigens bestaan uit: Het storten van gelden, het verlenen van een bankgarantie, cessie, hypotheekverlening, eigendomsoverdracht, borgtocht, pandrecht of zekerheid die opdrachtnemer als genoegzaam aanvaardt.

9.11 Zodra cliënt in verzuim is, heeft opdrachtnemer het recht om vooruitbetaling te vorderen van cliënt van alle relatief toekomstige vorderingen die opdrachtnemer op cliënt heeft.

9.12 Bij weigering of onvermogen van cliënt tot het stellen van, naar het oordeel van opdrachtnemer passende, zekerheid, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer.

Artikel 10: Garantie en aansprakelijkheid

10.1 Iedere vorm van garantie en aansprakelijkheid van opdrachtnemer komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van software, diensten en/of goederen, wanneer zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, cliënt of derden aan de diensten andere toepassing hebben gegeven dan wel hebben getracht te geven. Cliënt kan evenmin aanspraak maken op garantie, of zich beroepen op de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, indien het gebrek is ontstaan door, of het gevolg is van, omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

10.2 Nakoming van garantieverplichtingen door opdrachtnemer verlengt de garantietermijn niet.

10.3 De waarde van de door opdrachtnemer toegezegde garantie kan in geen geval het oorspronkelijk betaalde, gefactureerde en ontvangen bedrag ingevolge een verrichte dienstverlening te boven gaan.

10.4 Garantietoezeggingen met betrekking tot van derden betrokken diensten gaan in geen geval verder dan de garantie die de desbetreffende opdrachtnemers aan opdrachtnemer hebben toegezegd.

10.5 Indien en voor zover opdrachtnemer ter zake van een garantietoezegging een overdraagbare aanspraak op een derde heeft, zal zij door de enkele overdracht van die aanspraak geheel zijn bevrijd voor haar garantieverplichtingen.

10.6 Verplichtingen uit garantietoezeggingen kunnen door opdrachtnemer worden opgeschort totdat cliënt aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

10.7 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot gebreken waarvan cliënt bewijst dat zij binnen een overeengekomen garantietermijn bij het verrichten van diensten of na levering zijn opgetreden, uitsluitend of in overwegende mate als direct gevolg van fouten in de door opdrachtnemer bijgeleverde goederen, of faciliteiten ter beschikking gesteld voor het verrichten van diensten, en dat de fouten en gebreken tijdig bij opdrachtnemer zijn gemeld.

10.8 Voor verdere gevolgen en/of andere schade, uit welken hoofde ook, is opdrachtnemer niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet en grove schuld van het bestuur van de vennootschap van opdrachtnemer, welk bestuur met de leiding over de uitvoering van de overeenkomst is belast.

10.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.10 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.11 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.12 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door opdrachtnemer geleverde bestanden of informatiedragers.

10.13 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in het concrete geval uitkeert.

10.14 Cliënt vrijwaart opdrachtnemer tegen eventuele aanspraken van derden voor schade waarvoor opdrachtnemer aansprakelijkheid heeft uitgesloten. Eveneens vrijwaart cliëntopdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, voor welke schade het ontstaan ervan aan cliënt kan worden toegerekend.

Artikel 11: Verval van aanspraak

11.1 De verjaringstermijn van de aansprakelijkheidstelling van opdrachtnemer voor tekortkomingen in de uitgevoerde diensten, alsmede aansprakelijkheidstelling van opdrachtnemer voor schadevergoeding, bedraagt 1 jaar.

Artikel 12: Hoofdelijke aansprakelijkheid

12.1 Is cliënt meer dan één natuurlijke- en/of rechtspersoon, dan zijn zij allen voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van cliënt jegens opdrachtnemer.

Artikel 13: Rechtskeuze

13.1 Op de rechtsverhouding van opdrachtnemer met cliënt is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats of vaste verblijfplaats heeft. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de in 13.1 bedoelde rechtsverhouding of naar aanleiding van een nadere of voortbouwende overeenkomst, als uitvloeisel van de bedoelde rechtsverhouding, zullen worden beslist door de Nederlandse rechter. Is in eerste aanleg de Rechtbank bevoegd, dan is dat uitsluitend de Rechtbank Gelderland tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Taxatiebureau Oolders
Gert jan Oolders
Oude Zeegserweg 8
9471 PV Zuidlaren
Tel. 06-19066259
Email info@taxatiebureau-oolders.nl
PrivacybeleidAlgemene Voorwaarden

Aangesloten bij

Fehac logo
logo TMV
Hobeon SKO logo
© Taxatiebureau Oolders
phone